Break

When:
Monday Aug 28   03:00 PM to 03:30 PM (30 minutes)
Where: