Kansas City Convention Center - Heinlein Stadium

Programme

Wednesday Aug 17, 2016

5:00 PM
5:00 PM
8:00 PM
8:00 PM

Thursday Aug 18, 2016

11:00 AM
11:00 AM
4:00 PM
4:00 PM

Friday Aug 19, 2016

4:00 PM

Saturday Aug 20, 2016

4:00 PM